മൗനം പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് …

g

© 2020, sajithph. All rights reserved.

Bookmark the permalink.