മൗനം പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് …

 

 

മൗനം കൊണ്ട് തോൽപ്പിക്കുന്നവർ മറക്കുന്നുവോ ?
സത്യത്തിൽ തോൽക്കുന്നത് അവർ കൂടെയെന്നത് ….

 
മൗനം പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് …

സ്വയം തോറ്റുകൊണ്ടു മാത്രം മറ്റുള്ളവരെ തോൽപ്പിക്കുന്ന ഒന്ന് …പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാൻ വൈകും  ..

ചിലപ്പോൾ ആരെയൊക്കെയോ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ ആരുമതോർക്കാറേയില്ല

മൗനം കവർന്നെടുത്ത പലതുണ്ട് പലപ്പോഴും ..

പറയാതെ പറഞ്ഞിട്ടും , അറിയാതെയാണോ ?
അതോ ,പറയാതെ അറിഞ്ഞപ്പോഴെങ്കിലും , വീണ്ടും ??
പിന്നീടെപ്പോഴോ അറിയാതെ പറഞ്ഞുപോയിട്ടും പിന്നെയും ??
പലരും പറഞ്ഞറിഞ്ഞിട്ടും അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് കരുതിയതെന്തേ ???

കരയാതെ പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല , ഒന്നും പറയാതെ കരയിപ്പിച്ചത്

മൗനം കൊണ്ട് തോൽപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നവർ മറക്കുന്നുവോ ?
സത്യത്തിൽ തോൽക്കുന്നത് ആരെന്നത് ….

 

സജിത്ത്  

 https://www.facebook.com/iamlikethisbloger ;  iamlikethis.com@gmail.com

© 2020, sajithph. All rights reserved.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2020 Sajith ph
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.