മരിക്കും മുന്‍പ് കഴിച്ചിരിക്കണം

നമ്മുടെ മസാലദോശക്ക്  ഒരു വിശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് !!!

മരിക്കും മുന്‍പ് കഴിച്ചിരിക്കണം എന്ന ലോക  ഭക്ഷണ വിഭവത്തിന്റെ പത്തിന  പട്ടികയിലോട്ടു നമ്മുടെ മസാലദോശയും !!!  നമുക്കഭിമാനിക്കാം 😉

മസാലദോശക്ക്  നാലാം സ്ഥാനമാണ് ഹമ്മിങ്ങ്ടന്‍ പോസ്റ്റ്‌  എന്നാ ന്യൂസ്‌ സൈറ്റ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് … മറ്റു ഒന്‍പതു എണ്ണം ഏതാണ് എന്നതായിരിക്കും അടുത്ത സംശയം .. .സമയം കളയാതെ താഴോട്ട് നോക്കുക

1. ചൈന  – Peking duck

ഒന്നാം   സ്ഥാനം  ചൈനക്കാണ്

A Chinese imperial dish, the Peking duck is popular for its crispy skin which is sweet and garlicky. The skin is usually served first, followed by the meat, then steamed pancakes, spring onions, and sweet hoisin sauce

2. ഫ്രാന്‍സ്  – Escargots

 

This famous appetizer, identified mostly with the French, is actually a bunch of snails flavored with garlic and butter

3. ഗ്രീസ് – Moussaka

The dish is finished off with a showering of onions, garlic, tomatoes, and spices

4. ഭാരതം – മസാലദോശ

thin pancake similar to the quesadilla. It is made from rice and lentils and is stuffed with a special mix of mashed potatoes and fried onions

5. ഇറ്റലി : Zucchini flowers

prepared by stuffing the Zucchini flowers with herbed ricotta or mozzarella and dipping it into a batter and drizzled with olive oil.

6. ജപ്പാന്‍ : Teppanyaki

Teppanyaki is actually not a kind of food but a type of restaurant in Japan. It is a “show and dine” experience because the food will be cooked in front of you with blazing style using very tall flames on a gas-powered griddle

7. മലയ്ഷ്യ : Seafood curry laksa

Chinese-Malay soup dish is of Peranakan origins and consists of noodles, seafood, fish stick, puffed tofu, vegetables, a hard-boiled egg, coriander and chili sambal all mixed within the spicy and creamy coconut soup

 

8. തായ്ലണ്ട്  : Som tam (green papaya salad)

this salad can be sweet, sour, salty, spicy or even a combination of all with most servings usually partnered with grilled chicken and rice.The shredded unripe papaya can be eaten with palm sugar, garlic, lime juice, fish sauce, tamarind juice, dried shrimp, seafood, tomatoes, carrots, beans and peanuts

 

9.  ഓസ്ട്രേലിയ & ന്യൂ  സീലന്ദ് : Pavlova

This decadent dessert is named after Russian ballerina Anna Pavlova

 

10. അമേരിക്ക, USA: BBQ ribs

 

world’s best smoked pork ribs, BBQ ribs are served in a variety of ways in cities such as Kansas, Memphis and St. Louis.
ഇത്രയും വായിച്ചവര്‍  , കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റും വായിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു കരുതുന്നു   ഇവിടെക്കൂടെക്ലിക്ക്ചെയ്യുക 

 

സജിത്ത്   ,    https://www.facebook.com/iamlikethisbloger

 

 

 

 

 

 

 

© 2012, sajithph. All rights reserved.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2012 Sajith ph
This entry was posted in നമുക്ക്‌ച്ചുറ്റും and tagged . Bookmark the permalink.